Powiat Pleszewski

Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji
UCHWAŁA NR CLXXIV/430/2024 z dnia 15.04.2024 r. wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR CLXXIV/429/2024 z dnia 15.04.2024 r. zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CLXXIV/428/2024 z dnia 15.04.2024 r. zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

UCHWAŁA NR CLXXIV/427/2024 z dnia 15.04.2024 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Załącznik do regulaminu

UCHWAŁA NR CLXXIV/426/2024 z dnia 15.04.2024 r. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CLXXIV/425/2024 z dnia 15.04.2024 r. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CLXXIV/424/2024 z dnia 15.04.2024 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

UCHWAŁA NR CLXXIII/423/2024 z dnia 20.03.2024 r. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 3280P ul. Działki i ul. Kliny w m. Ślesin kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu konińskiego

UCHWAŁA NR CLXXIII/422/2024 z dnia 20.03.2024 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2024 roku.

UCHWAŁA NR CLXXII/420/2024 z dnia 7.03.2024 r powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pleszewie orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

UCHWAŁA nr CLXXII/419/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach

UCHWAŁA NR CLXXII/418/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR CLXXII/417/2024 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 7 MARCA 2024 ROKU w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2024.

UCHWAŁA NR CLXXII/416/2024 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 7 MARCA 2024 ROKU w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Przyszli specjaliści otwarci na europejski rynek pracy” w ramach programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe.


UCHWAŁA NR CLXIX/414/2024 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 6 LUTEGO 2024 ROKU w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu Erasmus+ „Edukacja Szkolna. Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji”.

UCHWAŁA NR CLXIX/413/2024 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 6 LUTEGO 2024 R. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2024.

UCHWAŁA NR CLXIX/412/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekta przebiegu i poprawa parametrów  technicznych urządzeń melioracyjnych (rowy) w m. Kwileń”.

UCHWAŁA NR CLXIX/411/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja”.

UCHWAŁA NR CLXIX/410/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 lutego 2024r w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie następujących zadań:
1. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie”,
2. „Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie”,
3. „Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2”,
4. „Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów”,
5. „Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca”.


UCHWAŁA NR CLXVIII/409/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CLXVIII/408/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CLXVII/407/2024 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 18 STYCZNIA 2024 ROKU w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

UCHWAŁA NR CLXVII/406/2024 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 18 STYCZNIA 2024 R. w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich podłóg drewnianych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół p.w. Św. Tekli w Dobrzycy

UCHWAŁA NR CLXVII/405/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CLXVII/404/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Dziecka w Pleszewie.

Uchwała Nr CLXVI/403/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz powołania komisji konkursowej.

UCHWAŁA Nr CLXVI/402 /2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 stycznia2024 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Pleszewie oraz powołania komisji konkursowej.

2023

UCHWAŁA Nr CLXV/401/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

UCHWAŁA NR CLXIV/396/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 632078P w Gizałkach”.

UCHWAŁA NR CLXIV/398/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

UCHWAŁA NR CLXIV/397/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowej drogi do kategorii drogi powiatowej i ustalenia jej przebiegu na odcinku: Ostrowo - Powidz.

UCHWAŁA NR CLXI/395/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej zadania: „Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie”.

UCHWAŁA NR CLXI/394/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2024 roku.

UCHWAŁA Nr CLXI/393/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Uchwała Nr CLXI/392/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie podczas Jego nieobecności


Uchwała Nr CLX/390/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2024 rok

UCHWAŁA NR CLX/389/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 14 LISTOPADA 2023 ROKU w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji projektu „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” w ramach Programu Erasmus+.

UCHWAŁA NR CLX/388/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie: powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2024 roku.

UCHWAŁA NR CLX/387/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: wydania opinii w zakresie budowy drogi gminnej nr 635537P zlokalizowanej na działkach 115, 113, 150, 131/1, 133/1, 141/1, 129/2, 138/1, 145/1, 148/1, 151/1, 163/1, 161/2, 136, 16, w tym działce stanowiącej własność prywatną tj. dz. nr 145/1, położonych w obrębie Macew.

UCHWAŁA NR CLIX/384/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do realizacji projektu pilotażowego „Punkt dla Ciebie. Punkt konsultacyjno – doradczy dla młodzieży w powiecie pleszewskim.” w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”

UCHWAŁA Nr CLIX/383/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2024 roku.

UCHWAŁA NR CLIX/382/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pleszewskiego na strojach sportowych zespołu amatorskiego „Myjnia pod Brzozą”.

UCHWAŁA NR CLIX/381/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października 2023r. w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na lata 2023 – 2025

UCHWAŁA NR CLIX/380/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października2023r w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1”.

UCHWAŁA NR CLVIII/377/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice

UCHWAŁA NR CLVIII/376/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gizałki

UCHWAŁA NR CLVIII/375/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów

UCHWAŁA NR CLVIII/374/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 3036P w m. Budzisław Kościelny kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania.

Uchwała Nr CLVIII/373/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chocz.

Uchwała Nr CLVIII/372/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 października 2023 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR CLIV/370/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Uchwała Nr CLIV/369/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2023 r. w sprawie: zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031.

Uchwała Nr CLIV/368/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

UCHWAŁA NR CLIV/367/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2023 R. w sprawie odwołania Pana Jakuba Kałużnego ze stanowiska p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

Uchwała Nr CLIII/365/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

UCHWAŁA NR CLIII/364/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 21 SIERPNIA 2023 R. w sprawie odwołania Pana Romana Paruszewskiego ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CLIII/363/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na „Najciekawsze stoisko wystawy rolniczej” w ramach Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich.

UCHWAŁA NR CLII/361/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice”.

UCHWAŁA NR CLII/359/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi powiatowej nr 3036P kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu konińskiego.

UCHWAŁA NR CLII/360/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2023r w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice – Rokutów”.

UCHWAŁA NR CLII/358/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego.

UCHWAŁA NR CLII/357/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2023 w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pleszewskiego na sztandarze.

UCHWAŁA NR CLII/356/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3051P kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu słupeckiego.

UCHWAŁA NR CLI/355/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 18 LIPCA 2023 ROKU w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu Erasmus +: „Kształcenie i szkolenie zawodowe”.

Uchwała Nr CL/354/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CL/353/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CL/352/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CL/351/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CL/350/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CL/349/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr CL/348/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr CL/347/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Uchwała Nr CL/346a/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

UCHWAŁA NR CL/346/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4326 P na odcinku Taczanów II – Karmin (etap II)”.


UCHWAŁA NR CXLIX/344/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminek, w rejonie drogi powiatowej Gołuchów – Kucharki nr 4345P

UCHWAŁA NR CXLIX/343/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie, gmina Pleszew

UCHWAŁA NR CXLIX/342/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

UCHWAŁA Nr CXLVIII/341/2023 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Pleszewie do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Pleszewski pożyczki w „Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie” Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Uchwała nr VIII/340/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie : upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do podejmowania w imieniu Powiatu Pleszewskiego czynności w zakresie realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23 (Priorytet 6, Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej)

UCHWAŁA NR CXLVII/339/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2023r w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344 P w m. Dobra Nadzieja”.

Uchwała Nr CXLVII/338/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie: zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030.

UCHWAŁA Nr CXLVII/337/2023 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Pleszewie do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Pleszewski pożyczki w „Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

UCHWAŁA NR CXXXVIII/336/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 -2027.

Uchwała nr CXLVII/335/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR CXLVII/333/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2022 rok
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr CXLVII/332/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

UCHWAŁA Nr CXLVII/331/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 22 MAJA 2023 R. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr CXLVII/330/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

UCHWAŁA Nr CXLVI/328/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pleszewie orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

UCHWAŁA Nr CXLVI/327/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXLVI/326/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Pleszewie.

Uchwała Nr CXLV/325/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr CXLIV/321/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Uchwała Nr CXLV/324/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr CXLIV/320/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr CXLIV/322/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Uchwała Nr CXLIV/321/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Uchwała Nr CXLIV/320/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie


UCHWAŁA NR CXLI/318/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXLI/317/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXLI/316/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXLI/315/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Spółka z o. o.

Uchwała Nr CXXXIX/314/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 lutego2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXXXIX/313/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 23 LUTEGO 2023 ROKU w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2023 roku.

UCHWAŁA NR CXXXVIII/312/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 14 LUTEGO 2023 ROKU w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

UCHWAŁA NR CXXXVIII/311/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CXXXVIII/310/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR CXXXVIII/309/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 14 LUTEGO 2023 ROKU w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2023.

UCHWAŁA NR CXXXVII/308/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1. – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

UCHWAŁA NR CXXXVII/307/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2023r w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r”.

UCHWAŁA NR CXXXVII/306/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+.

UCHWAŁA NR CXXXVII/305/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2023r w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo”.

UCHWAŁA NR CXXXVII/304/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2023r w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej
w Powiecie Pleszewskim”.


UCHWAŁA NR CXXXVII/303/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

UCHWAŁA NR CXXXVI/302/2023 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich i renowacyjnych dachu i elewacji sygnaturki przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach

UCHWAŁA NR CXXXVI/301/2023 ZARZĄDU POWIATU STYCZNIA W PLESZEWIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 ROK w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2023.


2022

UCHWAŁA NR CXXXV/300/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca – Rynek w Dobrzycy

UCHWAŁA NR CXXXV/299/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie
Powiatu Pleszewskiego”.


UCHWAŁA NR CXXXV/298/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/90/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXXXV/297/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Załącznik do uchwały

UCHWAŁA NR CXXXII/294/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie : zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r.


Uchwała Nr CXXXII/293/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok.

UCHWAŁA NR CXXX/291/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie : powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r.

UCHWAŁA NR CXXIX/288/2022 /2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+ „Edukacja Szkolna. Akcja 1 Mobilność edukacyjna”.

UCHWAŁA Nr CXXIX/287/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r.


UCHWAŁA Nr CXXIX/286/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie : unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r.

Uchwała Nr CXXIX/285/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr CXXVIII/283/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 października 2022 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r.

UCHWAŁA NR CXXVI/282/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2022r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie i jednostek podległych na rok 2023”.

UCHWAŁA NR CXXVII/280/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2022r. w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.

UCHWAŁA NR CXXIV/279/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg (ulic) położonych na terenie miasta Pleszewa


UCHWAŁA NR CXXIII/278/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 września 2022r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4326 P na odcinku Taczanów II – Karmin (etap I)”

UCHWAŁA Nr CXXIII/277/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Pleszewie do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Pleszewski długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.886.611,92 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

UCHWAŁA NR CXXII/276/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 września 2022r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR CXXII/275/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej przedłużenie i poszerzenie drogi powiatowej nr 5221P - ul. Przemysłowej w mieście Krotoszyn do kategorii drogi powiatowej.

UCHWAŁA NR CXXI/274/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2022 rok w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.”

UCHWAŁA NR CXXI/273/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr CXVIII/265/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie, gmina Pleszew.

UCHWAŁA NR CXXI/272/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca na terenach części obrębów ewidencyjnych: miasto Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Koźminiec, Sośnica i Trzebin

Uchwała CXX/271/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała CXX/270/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji pilotażowego programu: „ Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała CXX/269/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu: „Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała CXIX/268/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu: „Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR CXVIII/267/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej i ustalenia przebiegu nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P relacji Powidz-Niezgoda
załącznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR CXVIII/266/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV.

UCHWAŁA NR CXVIII/265/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie, gmina Pleszew.

UCHWAŁA NR CXVIII/264/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.


Uchwała Nr CXVIII/262/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie

Uchwała Nr CXVIII/261/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Uchwała Nr CXVIII/260/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA Nr CXVII/259/2022 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Pleszewie do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Pleszewski pożyczki w „Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

UCHWAŁA NR CXVII/258/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr CXVII/257/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR CXVII/256/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXVII/255/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie

UCHWAŁA NR CXVII/254/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg w obrębie Ignacewo i Piotrkowice (gmina Ślesin) do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR CXVI/251/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2022r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie Powiatowi Pleszewskiemu kredytów.

Uchwała Nr CXVI/250/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA NR CIV/249/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 09 czerwca 2022r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż mebli dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie”

Uchwała Nr CIV/248/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Uchwała Nr CXII/247/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2022 r w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Pleszewskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie

Uchwała Nr CXII/246/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr CXI/245/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie

UCHWAŁA  NR  CXI/244/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie:  wyrażenia  opinii  dotyczącej  pozbawienia  drogi  powiatowej  nr  2907P  Kozubiec- gr. powiatu - Mieszków kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu jarocińskiego.

UCHWAŁA NR CIX/241/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok

UCHWAŁA NR CIX/239/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

UCHWAŁA NR CIX/238/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2022.

Uchwała Nr CIX/237/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Uchwała nr CIX/236/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski.

UCHWAŁA NR CVIII/235/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie

UCHWAŁA Nr CVIII/234/2022 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UCHWAŁA Nr CVIII/233/2022 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

UCHWAŁA NR CVI/230 / 2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 marca 2022r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego”

UCHWAŁA NR CVI/229/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 marca 2022r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Uchwała Nr CVI/228/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR CVI/227/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 15 MARCA 2022 R. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2022.

UCHWAŁA NR CIV/226/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I

Uchwała Nr CIII/225/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na bazie Akademii Kaliskiej

UCHWAŁA NR CIII/223/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Jedlec.

UCHWAŁA NR CI/222/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 03 LUTEGO 2022 ROKU w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

UCHWAŁA NR CI/221/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew

UCHWAŁA NR C/220/2022 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2022 R. w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich i renowacyjnych Ołtarza Bocznego p.w. Św. Antoniego Padewskiego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. Św. Floriana w Pleszewie


2021

UCHWAŁA Nr XCIX/216/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XCIX/215/2021 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

UCHWAŁA NR XCVIII/214/2021 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Uchwała Nr XCVII/213/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Broniszewicach w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2022-2026.

UCHWAŁA NR XCVI/212/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30. 11.2021r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie i jednostek podległych na rok 2022”

UCHWAŁA NR XCVI/211/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie : zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2022r.

Uchwała Nr XCV/210/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok.

UCHWAŁA NR XCV/209/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pleszewskiego na sztandarze.

UCHWAŁA NR XCV/208/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie : powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2022r.

Uchwała Nr XCIII/203/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Broniszewicach w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2022-2026.

Uchwała nr CXIII /202 /2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 w sprawie: zmiany Uchwały nr LXXXII / 184/ 2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2021 o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dostaw z zakresu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

UCHWAŁA NR XCIII/201/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021r. w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew

Uchwała Nr XCII/200/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 października 2021 rok w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pleszewie, o którym mowa w par.4 ust.7 Uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad udzielenia wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży – Laboratoria Przyszłości dla Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki

Uchwała Nr XCII/199/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr XCI/198/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 października 2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2022r.

UCHWAŁA NR XCI/197/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 października 2021r. w sprawie: uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Macew, w rejonie drogi krajowej nr 12

UCHWAŁA NR XC/195/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg (ulic) położonych na terenie miasta Pleszewa

Uchwała Nr LXXXVIII/194/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej-mLegitymacja dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Uchwała Nr LXXXVIII/193/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego”

UCHWAŁA NR LXXXVIII/192/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 września 2021r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr LXXXVII/191/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXXXV/190/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021 r.w sprawie: planowanej realizacji działania polegającego na realizacji w Pleszewskim Centrum Medycznym inwestycji pod nazwą „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej”

Uchwała Nr LXXXV/189/2021Uchwała Nr LXXXV/189/2021Zarządu Powiatu w Pleszewiez dnia 19 sierpnia 2021 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Uchwała Nr LXXXV/188/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Uchwała Nr LXXXV/187/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXXXV/186/2021UCHWAŁA NR LXXXV/186/2021Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021r.w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.

UCHWAŁA NR LXXXII/ 184 / 2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2021r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dostaw z zakresu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

UCHWAŁA NR LXXXII/183/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2021 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Gminy Gołuchów pod nazwą: „Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie”.

UCHWAŁA NR LXXXI/182/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Wasielewskiemu – Staroście Pleszewskiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Pleszewskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się przez Powiat Pleszewski o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

UCHWAŁA NR LXXXI/181/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4589P Ceków – Kosmów - Plewnia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie Ceków-Kolonia.

UCHWAŁA NR LXXXI/180/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi powiatowej nr 4360P w m. Porwity kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie Opatówek.

Uchwała Nr LXXXI/179/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/178/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/177/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/176/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/175/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA Nr LXXX/174/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXXIX/173/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR LXXIX/172/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dróg powiatowych położonych w m. Kalisz, powiat kaliski

załącznik do uchwały 172-2021

Uchwała Nr LXXVIII/171/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Uchwała nr LXXVIII/170/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR LXXVII/169/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Wielkopolskiej w Pleszewie drogi położonej w m. Pleszew na działkach nr 1288/19 i 1288/22 (obręb miasto Pleszew) Gmina Pleszew, powiat pleszewski

UCHWAŁA NR LXXVI/168/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2021r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

UCHWAŁA NR LXXVI/167/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 r.

UCHWAŁA NR LXXV/165/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osoby do pracy w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” w ramach Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i udzielenie pełnomocnictwa.

UCHWAŁA NR LXXV/164/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P drogi w m. Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew) Gmina Pleszew, powiat pleszewski

Uchwała Nr LXXV/163/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA Nr LXXV/162/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

UCHWAŁA NR LXXIII/161/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi położonej w m. Pleszew na działkach nr 2067/10, 2067/11, 2067/13, 2068/10, 2068/12, 2062/10 (obręb Pleszew) gmina Pleszew, powiat pleszewski

UCHWAŁA NR LXXI/160/2021 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 11 LUTY 2021 ROKU w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie.

UCHWAŁA NR LXXI/159/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Gminy Gołuchów pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Borczysko-Czechel”.

UCHWAŁA NR LXX/158/2021 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 R w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

2020

UCHWAŁA NR LXIX/157/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Spółka z o. o.

UCHWAŁA NR LXVIII/154b/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia osoby do pracy w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim” w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR LXVIII/154a/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położone w m. Dobrzyca które stanowią ciągi drogowe ulic:
1) generała Augusta Gorzeńskiego (od ul. Pleszewskiej do ul. Cegielnianej dz. nr 1020/3,1028/7,1029/7) 2) Słonecznej (od ul. Stefańskiego do ul. Krzywej dz. nr 1523) Dobrzyca gm. Dobrzyca powiat pleszewski

UCHWAŁA Nr LXVIII/154/2020 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/140/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UCHWAŁA NR LXVI/153/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok. 

UCHWAŁA Nr LXVI/152/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXV / 151 / 2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30. 11.2020r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pn: „Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”

Uchwała Nr LXV/150/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR LXV/149/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie : zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021r.

UCHWAŁA NR LXV/148/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Gizałki – Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”.

UCHWAŁA NR LXIII/147/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie : powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021r.

UCHWAŁA Nr LXIII/144/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXII/143/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie: upoważnienia do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu w Pleszewie pełnomocnictwa na rzecz ENERGA-OBRÓT S.A.

Uchwała Nr LXI/141/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr LXI/142/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 października 2020r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu
Pleszewskiego w 2021r.

UCHWAŁA Nr LX/140/2020 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UCHWAŁA NR LVIII/139/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4589P Ceków-Kosmów-Plewnia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Ceków-Kolonia.

UCHWAŁA NR LVIII/138 /2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia osób do pracy w systemie SL2014 w związku z przystąpieniem Powiatu Pleszewskiego do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa.

UCHWAŁA NR LVIII/137/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

UCHWAŁA NR LV/135/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr LV/134/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Uchwała Nr LV/133/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Uchwała Nr LV/132/2020Uchwała Nr LV/132/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewiez dnia 5 sierpnia 2020 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Uchwała Nr LV/131/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA NR LV/129/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach

UCHWAŁA NR LV/128/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie oraz w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim”, oraz do realizacji tych projektów.


UCHWAŁA NR LV/127/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim” oraz do realizacji tych projektów.

UCHWAŁA NR LV/126/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

UCHWAŁA NR LII/118a/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przystąpienia Powiatu Pleszewskiego do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa.

Uchwała Nr LIII/119/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR LII/118 / 2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : „Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Uchwała Nr LII/117/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego
Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr LII/117/2020

UCHWAŁA NR LII/116/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programów działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wraz z Załącznikiem Nr 1

UCHWAŁA NR LII/115/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie

UCHWAŁA NR LII/114/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na lata 2020 – 2022

UCHWAŁA Nr LII/111/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Uchwała Nr XLIX/109/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia kierownika powiatowej inspekcji nadzoru budowlanego do dysponowania środkami budżetowymi

Uchwała Nr XLVIII/108/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Uchwała Nr XLVIII/107/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

UCHWAŁA NR XLVIII/106/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XLVIII/105/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 r.

           załącznik: Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 r.


UCHWAŁA NR XLVIII/104/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 27 MAJA 2020 R. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XLVII/103/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na używanie Herbu Powiatu Pleszewskiego.
                    
UCHWAŁA Nr XLIV/99/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego"

UCHWAŁA NR XLIV/97/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.03.2020 r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na wykonanie usług pn. : „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”.

Uchwała nr XLIV/96/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.

2019

Uchwała Nr XLIII/95/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie podczas jego nieobecności

UCHWAŁA NR XLIII/94/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XLII/93/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2020.

Uchwała Nr XLI/92/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”

Uchwała Nr XL/91/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

UCHWAŁA NR XL/90/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

UCHWAŁA Nr XL/87/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej-mLegitymacja dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr XL/86/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru prac remontowych pokrycia dachowego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutynii

UCHWAŁA NR XL/85/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2020.

UCHWAŁA NR XL/84/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny sprzętu komputerowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie


UCHWAŁA NR XXXIX/83/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIX/82/2019 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie wraz z załącznikiem nr 1

UCHWAŁA NR XXXIX/81/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pleszewskim

UCHWAŁA NR XXXVIII/80/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/79/ 2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marszewie, oznaczonej jako działka nr 22/6, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XXXV/77/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie : zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020r.

UCHWAŁA NR XXXV/76/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej Miasta i Gminy Pleszew pn. „Budowa drogi gminnej 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P
z drogą gminną w Pleszewie”.

UCHWAŁA NR XXXIII/72/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie : powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020r.

UCHWAŁA NR XXXIII/71/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/70/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Szkołę Podstawową Specjalną w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/69/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXXIII/68/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/67/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Technikum Nr 2 w Pleszewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/66/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXII/65/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

UCHWAŁA NR XXXII/64/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie projektu „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

UCHWAŁA NR XXXII/63/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXXII/62/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXXI/60/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: zarządzenia kontroli doraźnej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie i upoważnienia do jej przeprowadzenia

UCHWAŁA NR XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019r. w sprawie: przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski

UCHWAŁA NR XXIX/58/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: planowanej realizacji działania pn. „Przygotowanie dokumentacji budowalnej oraz zakup sprzętu dla potrzeb rozbudowy, modernizacji oraz doposażenia Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

UCHWAŁA NR XXIX/57/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVII/48/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 23 września 2019 roku w sprawie planowanej realizacji II Etapu działania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.

UCHWAŁA NR XXIX/56/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XXIX/55/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr XXVIII/54/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie

UCHWAŁA Nr XXVIII/53/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/35/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

UCHWAŁA Nr XXVIII/52/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXVII/50/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie”

UCHWAŁA NR XXVII/49/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie Powiatowi Pleszewskiemu kredytów

UCHWAŁA NR XXVII/48/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: planowanej realizacji II Etapu działania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.

UCHWAŁA NR XXVI/47/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Pleszewie do komisji inwentaryzacyjnej

UCHWAŁA NR XXIV/45/2019UCHWAŁA NR XXIV/45/2019Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie: wyrażenia opinii dla przebiegu wszystkich dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego określonych w propozycji załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich.

UCHWAŁA NR XXIII/44/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia z 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zadania Miasta i Gminy Pleszew tj. „Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski” w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXIII/43/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4593P Szadek – Przedzeń kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Ceków - Kolonia.

UCHWAŁA NR XXIII/42/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4645P Piotrów – Pruszków kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Blizanów.

UCHWAŁA NR XXIII/41/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi – Brudzew – Jarantów i drogi gminnej nr 674175P od granicy gmin Blizanów/Stawiszyn do miejscowości Długa Wieś Druga.

UCHWAŁA NR XXIII/40/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4600P kategorii drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327P w miejscowości Zagorzyn do skrzyżowania z drogą powiatową 4645P w miejscowości Pruszków położonej w powiecie kaliskim gm. Blizanów.

Uchwała Nr XXII/39/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXII/38/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXII/37/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XX / 34 / 2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XIX/33/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

UCHWAŁA NR XIX/32/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewiez dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Uchwała nr XIX/31/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego.


UCHWAŁA NR XVII/29/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018r.
Załącznik do uchwały

UCHWAŁA NR XVI/28/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

UCHWAŁA NR XV/26/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie konińskim gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266-Janowice - Kryszkowice – Galczyce – Granica wojewódzka (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.

UCHWAŁA Nr XV/25/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Chocz umowy użyczenia na okres 7 lat.

UCHWAŁA Nr XV/24/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Dobrzyca umowy użyczenia na okres 7 lat.

Uchwała Nr XIV/23/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2019

Uchwała Nr XI/21/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Erasmus +: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA201-Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Uchwała Nr XI/20/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Erasmus +: Edukacja Szkolna. Akcja 2

UCHWAŁA  NR IX/19/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  15 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.UCHWAŁA  NR.

UCHWAŁA  NR IX/18/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15.02.2019r. w sprawie: wyrażenia  opinii  dotyczącej przedsięwzięcia Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec”

Uchwała Nr IX/17/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb konkursowy

Uchwała Uchwała Nr VIII/16/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe.Uchwała Nr VIII/16/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Uchwała Nr VIII/15/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR VIII/14/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Choczu.


UCHWAŁA NR VII/13/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zadania Miasta i Gminy Pleszew tj. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie”

UCHWAŁA NR VI/12/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie sądowej

UCHWAŁA NR VI /11/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 09.01. 2019 r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku Krzywosądów - Karsy”

UCHWAŁA NR VI/10/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej od miejscowości Kościelec do granicy gmin Mycielin/Ceków-Kolonia w miejscowości Stropieszyn w Powiecie Kaliskim

UCHWAŁA NR VI/9/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2019 roku

2018

Uchwała Nr IV/6/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019

Uchwała Nr IV/5/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska w ramach projektu „Akademia Chóralna” w 2019 roku.

UCHWAŁA NR II/3/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie: w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019

UCHWAŁA NR II/2/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pleszewskiego

UCHWAŁA NR II/1/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
Ostatnia zmiana: zamieszczenie uchwał z posiedzenia Zarządu
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 29-06-20 11:19
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem