Powiat Pleszewski

Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji

2021

UCHWAŁA NR LXXXV/190/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021 r.w sprawie: planowanej realizacji działania polegającego na realizacji w Pleszewskim Centrum Medycznym inwestycji pod nazwą „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej”

Uchwała Nr LXXXV/189/2021Uchwała Nr LXXXV/189/2021Zarządu Powiatu w Pleszewiez dnia 19 sierpnia 2021 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Uchwała Nr LXXXV/188/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Uchwała Nr LXXXV/187/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXXXV/186/2021UCHWAŁA NR LXXXV/186/2021Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2021r.w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.

UCHWAŁA NR LXXXII/ 184 / 2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2021r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dostaw z zakresu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

UCHWAŁA NR LXXXII/183/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2021 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Gminy Gołuchów pod nazwą: „Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie”.

UCHWAŁA NR LXXXI/182/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Wasielewskiemu – Staroście Pleszewskiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Pleszewskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się przez Powiat Pleszewski o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

UCHWAŁA NR LXXXI/181/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4589P Ceków – Kosmów - Plewnia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie Ceków-Kolonia.

UCHWAŁA NR LXXXI/180/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi powiatowej nr 4360P w m. Porwity kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie Opatówek.

Uchwała Nr LXXXI/179/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/178/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/177/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/176/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXXI/175/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA Nr LXXX/174/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXXIX/173/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR LXXIX/172/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dróg powiatowych położonych w m. Kalisz, powiat kaliski

załącznik do uchwały 172-2021

Uchwała Nr LXXVIII/171/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Uchwała nr LXXVIII/170/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR LXXVII/169/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Wielkopolskiej w Pleszewie drogi położonej w m. Pleszew na działkach nr 1288/19 i 1288/22 (obręb miasto Pleszew) Gmina Pleszew, powiat pleszewski

UCHWAŁA NR LXXVI/168/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2021r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

UCHWAŁA NR LXXVI/167/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 r.

UCHWAŁA NR LXXV/165/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osoby do pracy w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” w ramach Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i udzielenie pełnomocnictwa.

UCHWAŁA NR LXXV/164/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P drogi w m. Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew) Gmina Pleszew, powiat pleszewski

Uchwała Nr LXXV/163/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA Nr LXXV/162/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

UCHWAŁA NR LXXIII/161/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi położonej w m. Pleszew na działkach nr 2067/10, 2067/11, 2067/13, 2068/10, 2068/12, 2062/10 (obręb Pleszew) gmina Pleszew, powiat pleszewski

UCHWAŁA NR LXXI/160/2021 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 11 LUTY 2021 ROKU w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie.

UCHWAŁA NR LXXI/159/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Gminy Gołuchów pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Borczysko-Czechel”.

UCHWAŁA NR LXX/158/2021 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 R w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

2020

UCHWAŁA NR LXIX/157/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do „Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie” Spółka z o. o.

UCHWAŁA NR LXVIII/154b/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia osoby do pracy w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim” w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR LXVIII/154a/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położone w m. Dobrzyca które stanowią ciągi drogowe ulic:
1) generała Augusta Gorzeńskiego (od ul. Pleszewskiej do ul. Cegielnianej dz. nr 1020/3,1028/7,1029/7) 2) Słonecznej (od ul. Stefańskiego do ul. Krzywej dz. nr 1523) Dobrzyca gm. Dobrzyca powiat pleszewski

UCHWAŁA Nr LXVIII/154/2020 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/140/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UCHWAŁA NR LXVI/153/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok. 

UCHWAŁA Nr LXVI/152/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXV / 151 / 2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30. 11.2020r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pn: „Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”

Uchwała Nr LXV/150/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR LXV/149/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie : zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021r.

UCHWAŁA NR LXV/148/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Gizałki – Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”.

UCHWAŁA NR LXIII/147/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie : powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021r.

UCHWAŁA Nr LXIII/144/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR LXII/143/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie: upoważnienia do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu w Pleszewie pełnomocnictwa na rzecz ENERGA-OBRÓT S.A.

Uchwała Nr LXI/141/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr LXI/142/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 października 2020r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu
Pleszewskiego w 2021r.

UCHWAŁA Nr LX/140/2020 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

UCHWAŁA NR LVIII/139/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4589P Ceków-Kosmów-Plewnia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Ceków-Kolonia.

UCHWAŁA NR LVIII/138 /2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia osób do pracy w systemie SL2014 w związku z przystąpieniem Powiatu Pleszewskiego do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa.

UCHWAŁA NR LVIII/137/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

UCHWAŁA NR LV/135/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr LV/134/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Uchwała Nr LV/133/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Uchwała Nr LV/132/2020Uchwała Nr LV/132/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewiez dnia 5 sierpnia 2020 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Uchwała Nr LV/131/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

UCHWAŁA NR LV/129/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach

UCHWAŁA NR LV/128/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie oraz w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim”, oraz do realizacji tych projektów.


UCHWAŁA NR LV/127/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim” oraz do realizacji tych projektów.

UCHWAŁA NR LV/126/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

UCHWAŁA NR LII/118a/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przystąpienia Powiatu Pleszewskiego do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa.

Uchwała Nr LIII/119/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR LII/118 / 2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : „Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Uchwała Nr LII/117/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego
Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr LII/117/2020

UCHWAŁA NR LII/116/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programów działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wraz z Załącznikiem Nr 1

UCHWAŁA NR LII/115/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie

UCHWAŁA NR LII/114/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na lata 2020 – 2022

UCHWAŁA Nr LII/111/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Uchwała Nr XLIX/109/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia kierownika powiatowej inspekcji nadzoru budowlanego do dysponowania środkami budżetowymi

Uchwała Nr XLVIII/108/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Uchwała Nr XLVIII/107/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

UCHWAŁA NR XLVIII/106/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XLVIII/105/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 r.

           załącznik: Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 r.


UCHWAŁA NR XLVIII/104/2020 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE Z DNIA 27 MAJA 2020 R. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XLVII/103/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na używanie Herbu Powiatu Pleszewskiego.
                    
UCHWAŁA Nr XLIV/99/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego"

UCHWAŁA NR XLIV/97/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.03.2020 r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na wykonanie usług pn. : „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”.

Uchwała nr XLIV/96/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.

2019

Uchwała Nr XLIII/95/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie podczas jego nieobecności

UCHWAŁA NR XLIII/94/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XLII/93/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2020.

Uchwała Nr XLI/92/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”

Uchwała Nr XL/91/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

UCHWAŁA NR XL/90/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

UCHWAŁA Nr XL/87/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej-mLegitymacja dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr XL/86/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru prac remontowych pokrycia dachowego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutynii

UCHWAŁA NR XL/85/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2020.

UCHWAŁA NR XL/84/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny sprzętu komputerowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie


UCHWAŁA NR XXXIX/83/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIX/82/2019 ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE z dnia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie wraz z załącznikiem nr 1

UCHWAŁA NR XXXIX/81/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pleszewskim

UCHWAŁA NR XXXVIII/80/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/79/ 2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marszewie, oznaczonej jako działka nr 22/6, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XXXV/77/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie : zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020r.

UCHWAŁA NR XXXV/76/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej Miasta i Gminy Pleszew pn. „Budowa drogi gminnej 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P
z drogą gminną w Pleszewie”.

UCHWAŁA NR XXXIII/72/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie : powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020r.

UCHWAŁA NR XXXIII/71/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/70/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Szkołę Podstawową Specjalną w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/69/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXXIII/68/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/67/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Technikum Nr 2 w Pleszewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXIII/66/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego w Pleszewie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXXII/65/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

UCHWAŁA NR XXXII/64/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie projektu „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

UCHWAŁA NR XXXII/63/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXXII/62/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXXI/60/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: zarządzenia kontroli doraźnej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie i upoważnienia do jej przeprowadzenia

UCHWAŁA NR XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019r. w sprawie: przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski

UCHWAŁA NR XXIX/58/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: planowanej realizacji działania pn. „Przygotowanie dokumentacji budowalnej oraz zakup sprzętu dla potrzeb rozbudowy, modernizacji oraz doposażenia Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

UCHWAŁA NR XXIX/57/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVII/48/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 23 września 2019 roku w sprawie planowanej realizacji II Etapu działania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.

UCHWAŁA NR XXIX/56/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XXIX/55/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr XXVIII/54/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie

UCHWAŁA Nr XXVIII/53/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/35/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

UCHWAŁA Nr XXVIII/52/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

UCHWAŁA NR XXVII/50/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie”

UCHWAŁA NR XXVII/49/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie Powiatowi Pleszewskiemu kredytów

UCHWAŁA NR XXVII/48/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: planowanej realizacji II Etapu działania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.

UCHWAŁA NR XXVI/47/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Pleszewie do komisji inwentaryzacyjnej

UCHWAŁA NR XXIV/45/2019UCHWAŁA NR XXIV/45/2019Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie: wyrażenia opinii dla przebiegu wszystkich dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego określonych w propozycji załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich.

UCHWAŁA NR XXIII/44/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia z 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zadania Miasta i Gminy Pleszew tj. „Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski” w Pleszewie.

UCHWAŁA NR XXIII/43/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4593P Szadek – Przedzeń kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Ceków - Kolonia.

UCHWAŁA NR XXIII/42/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4645P Piotrów – Pruszków kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Blizanów.

UCHWAŁA NR XXIII/41/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi – Brudzew – Jarantów i drogi gminnej nr 674175P od granicy gmin Blizanów/Stawiszyn do miejscowości Długa Wieś Druga.

UCHWAŁA NR XXIII/40/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6.08.2019 r w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4600P kategorii drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327P w miejscowości Zagorzyn do skrzyżowania z drogą powiatową 4645P w miejscowości Pruszków położonej w powiecie kaliskim gm. Blizanów.

Uchwała Nr XXII/39/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXII/38/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXII/37/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XX / 34 / 2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XIX/33/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

UCHWAŁA NR XIX/32/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewiez dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Uchwała nr XIX/31/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego.


UCHWAŁA NR XVII/29/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018r.
Załącznik do uchwały

UCHWAŁA NR XVI/28/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

UCHWAŁA NR XV/26/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie konińskim gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266-Janowice - Kryszkowice – Galczyce – Granica wojewódzka (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.

UCHWAŁA Nr XV/25/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Chocz umowy użyczenia na okres 7 lat.

UCHWAŁA Nr XV/24/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Dobrzyca umowy użyczenia na okres 7 lat.

Uchwała Nr XIV/23/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2019

Uchwała Nr XI/21/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Erasmus +: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA201-Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Uchwała Nr XI/20/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Programu Erasmus +: Edukacja Szkolna. Akcja 2

UCHWAŁA  NR IX/19/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  15 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.UCHWAŁA  NR.

UCHWAŁA  NR IX/18/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15.02.2019r. w sprawie: wyrażenia  opinii  dotyczącej przedsięwzięcia Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec”

Uchwała Nr IX/17/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Zawodowcy na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży-tryb konkursowy

Uchwała Uchwała Nr VIII/16/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe.Uchwała Nr VIII/16/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Uchwała Nr VIII/15/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

UCHWAŁA NR VIII/14/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Choczu.


UCHWAŁA NR VII/13/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zadania Miasta i Gminy Pleszew tj. „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie”

UCHWAŁA NR VI/12/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie sądowej

UCHWAŁA NR VI /11/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 09.01. 2019 r w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku Krzywosądów - Karsy”

UCHWAŁA NR VI/10/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej od miejscowości Kościelec do granicy gmin Mycielin/Ceków-Kolonia w miejscowości Stropieszyn w Powiecie Kaliskim

UCHWAŁA NR VI/9/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2019 roku

2018

Uchwała Nr IV/6/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019

Uchwała Nr IV/5/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska w ramach projektu „Akademia Chóralna” w 2019 roku.

UCHWAŁA NR II/3/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie: w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019

UCHWAŁA NR II/2/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pleszewskiego

UCHWAŁA NR II/1/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: przekazania w drodze darowizny wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
Ostatnia zmiana: zamieszczenie uchwał z posiedzenia Zarządu
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 29-06-20 11:19
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem