Powiat Pleszewski

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej według nowych zasad

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wprowadziła szereg ułatwień w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

System nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Powiecie Pleszewskim funkcjonują 3 punkty doradztwa prawnego, ale ich dyżury są rotacyjnie organizowane w sześciu miejscach: Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach.

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r. Ustawa umożliwiła utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych, osób młodych do 26. lat, seniorów powyżej 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży. Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program jest finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielają - na podstawie umów z powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa, którą od 2017r. jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie , Informacja, Rozwój” z siedzibą w miejscowości Góra. W całym kraju utworzono ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wspomniana wyżej nowelizacja ustawy z 5 sierpnia 2015r. przewiduje od 1 stycznia 2019r. rozszerzenie zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi m. in. mediację oraz tzw. poradnictwo obywatelskie. Niestety w powiecie pleszewskim żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła się do prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym prowadzenie dwóch punktów:

- Dobrzyca, Gołuchów
- Pleszew, Czermin

zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w 2019r.?

W 2019r. ustawodawca rozszerzył zakres podmiotowy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Może z niej skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W ustawie zrezygnowano z zamkniętego katalogu osób, które mogą skorzystać z usług świadczonych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz rozszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w taki sposób , aby uprawnioną do uzyskania porad była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej , na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującymi do końca 2018r. zapisami ustawowymi. System nieodpłatnej pomocy prawnej został otwarty dla osób, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup, a znajdują się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. ( t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 2030 ze zm. ).

Poza kolejnością udziela się nieodpłatnych porad prawnych kobietom w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście , oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon.

Co obejmuje pomoc prawna?
Bezpłatna pomoc prawna obejmuje :
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym , sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • bezpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna mediacja na etapie przedsądowym
Nową formą świadczenia pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez powiaty będzie mediacja na etapie przedsądowym. Bezpłatna mediacja będzie prowadzona w następującym zakresie:
  • informowania o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
  • przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
WYJĄTEK
Nieodpłatna mediacja nie będzie obejmowała spraw , w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Druga nową formą świadczenia pomocy prawnej wprowadzoną przez nowe przepisy będzie tzw. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zgodnie z ustawą tę formę pomocy prawnej można stosować w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo obywatelskie obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

UWAGA!!!

W Powiecie Pleszewskim mediacja i poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów pojawi się w roku 2020.
Ostatnia zmiana: wprowadzanie informacji dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 23-10-19 12:53
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem