Powiat Pleszewski

Wydział Ochrony Środowiska

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Czas pracy Wydziału: 

poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30

Geolog powiatowy:

wtorek, środa, piątek 8.00 – 9.40

Struktura wydziału:

- Piotr Fabisz-  Naczelnik - tel. 62 74 29 606, budynek A, biuro nr 11,

naczelnikos@powiatpleszewski.pl

- Hanna Korzeniewska, stanowisko ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody - tel. 62 74 29 608, budynek A, biuro nr 10,

os@powiatpleszewski.pl

- Krzysztof Pawlak- Geolog powiatowy – tel. 62 74 29 608, budynek A, biuro nr 10,

geolog@powiatpleszewski.pl

- Justyna Osiaczyk - Stanowisko ds. gospodarki odpadami, leśnictwa i łowiectwa - tel. 62 74 29 608, budynek A, biuro nr 10,

odpady@powiatpleszewski.pl

Zadania Wydziału:

 1. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, 
 2. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, 
 3. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
 5. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
 6. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, dla wytwórców posiadających instalacje,
 7. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 8. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub  pyłów do powietrza,
 9. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 10. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, 
 11. kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 12. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gmin,
 13. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000m3/rok, 
 14. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji, 
 15. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych,
 16. wyrażanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 
 17. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu,
 18. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi lub w przypadku pożarów i innych klęsk żywiołowych, bez możliwości ustalenia sprawcy,
 19. prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i prowadzenie upraw leśnych,
 20. wyrażanie zgody, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,
 21. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich, 
 22. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.

Rejestry prowadzone przez wydział:     

 1. rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 2. rejestr posiadaczy lub hodowców żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
 3. rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Dokumenty do pobrania

Program 2016

Aktualizacja Programu usuwania azbestu

Program 2012

Aktualizacja Programu usuwania azbestu

Program 2009

Program usuwania azbestu          załącznik nr 1

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Data zmiany: 29-05-18 09:45
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem