Powiat Pleszewski

Regulamin umawiania wizyty - spotkania mediacyjnego

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Regulamin umawiania wizyty / spotkania mediacyjnego

 

Wypełniając na stronie BIP w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / REZERWACJA WIZYT formularz zgłoszeniowy „umówienie wizyty” lub „umówienie spotkania mediacyjnego” należy wpisać swoje inicjały, numer telefonu oraz adres e-mail. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracownika Urzędu z osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na tej podstawie nastąpi umówienie uprawnionej osoby z adwokatem/radcą prawnym/mediatorem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel.: 62 742 96 52.
 2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
  z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 74 29 600 lub pod adresem
  e-mail: iod@powiatpleszewski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. sądy);
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (np.: podmiotom serwisującym aplikacje i systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe)
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe,.
  Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Wypełniając formularze, o których mowa na wstępie, osoba wypełniająca zaznajamia się z powyższym regulaminem i akceptuje jego treść.

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji w BIP - publikacja treści klauzuli informacyjnej tj. regulaminu
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 15-01-20 06:43
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem