Powiat Pleszewski

Bezpłatna pomoc prawna - Podstawa prawna

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2020r.?

Od 2019 roku nastąpiło rozszerzenie katalogu beneficjentów - uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

W ustawie zrezygnowano z określonego, zamkniętego katalogu osób uprawnionych (znajdowały się w nim m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo które ukończyły 65 lat, będące w ciąży albo które poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej) na rzecz poszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy w taki sposób, aby uprawnioną do pomocy była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym. System nieodpłatnej pomocy został otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych.

 

REJESTRACJA WIZYT

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić w następujący sposób:

 • telefonicznie 
 • e-mailem

Szczegóły w zakładce „Rejestracja wizyt”.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 • osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

ZAKRES UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

NIEODPŁATNA MEDIACJA NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM

Jedną z form świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach będzie mediacja na etapie przedsądowym.

Bezpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna mediacja nie będzie obejmowała spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie działającym na terenie powiatu pleszewskiego i w każdej ich lokalizacji.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nowa ustawa wprowadziła także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  W 2020r. w powiecie pleszewskim nie prowadzono punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W bieżącym roku taki punkt jest prowadzony w lokalizacji Dobrzyca – Gołuchów. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy” , które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na Starostę Pleszewskiego od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązek prowadzenia, aktualizacji i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu jarocińskiego. ( lista dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Urzędów Gmin Gizałki, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów )

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obejmuje  w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t. j. z 2017r., poz. 2030 ze zm.), ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467).

W ramach systemu działającego w oparciu o w/w ustawę w powiecie pleszewskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W jednym z punktów nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Pleszewskim ( punkt Gizałki – Chocz – Czermin ). Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadzenie tego punktu w 2020r. powiat powierzył Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w miejscowości Góra ( punkt Pleszew – Czermin ). Prowadzenie trzeciego punkt w lokalizacji Dobrzyca – Gołuchów w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powiat zlecił również Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w miejscowości Góra.

Punkt w lokalizacjach Gizałki – Chocz - Czermin prowadzi nieodpłatne poradnictwo prawne w wymiarze 4 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dokładne informacje w zakładce „Harmonogram pracy”).

Pozostałe punkty prowadzą nieodpłatne poradnictwo prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w wymierzę 4,5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ( dokładne informacje w zakładce „Harmonogram pracy”)

PUNKT NR 1 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, (działa w poniedziałki, środy, czwartki i piątki) oraz w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1 ( wtorki);

PUNKT NR 2 NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE -  zlokalizowany w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy, przy ul. Koźmińskiej 10, (działa w poniedziałki i wtorki) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie przy ul. Lipowej 1 (działa w środy, czwartki i piątki);

PUNKT NR 3 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA -  zlokalizowany w siedzibie Urzędu Gminy w Gizałkach, przy ul. Kaliskiej 23 (działa w poniedziałki i wtorki ), w siedzibie Zespołu Szkół w Choczu, przy ul. Konopnickiej 6 ( działa w środy i czwartki ) oraz w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1 ( działa w piątki ).

Wszystkie szczegóły w zakładce „Harmonogram pracy”.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Ostatnia zmiana: Korekta formatowania treści dokumentu
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 10-01-20 12:34
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem