Powiat Pleszewski

XX sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 29 czerwca 2021 r.

Porządek obrad

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji

Sprawozdanie z działalności PCPR w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej , objaśnienia

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2020.

Sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2016 - 2020” za rok 2020.

Raport o stanie Powiatu https://www.powiatpleszewski.pl/images/readakcja/artykuly/raport_2020.pdf

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok https://bip.powiatpleszewski.pl/images/fn-finanse-i-mienie/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-powiatu-pleszewskiego-za-2020-rok.pdf

Opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2020 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. Dobrzyca.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod budowę ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania  pn. „Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie”

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap V”

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

Ostatnia zmiana: publikacja
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 22-06-21 13:54
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem