Powiat Pleszewski

XVI sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 21 grudnia 2020 r.

Porządek obrad

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2019 rok.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: "Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap IV".

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/274/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, oznaczonej jako działka nr 290/2.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok

 

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 14-12-20 19:13
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem