Powiat Pleszewski

VII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 25 czerwca 2019 r.

Porządek obrad
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2018 rok wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2018 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2018.
Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku oraz nt. zasobów pomocy społecznej.
Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy.
Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok:
- raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Absolutorium:
- informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok,
-projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2018 rok.
Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy: „Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Pleszewie do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pleszewskiego od dnia 1 września 2019 roku.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III”.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy”.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin”.
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2019, znak: PS-III.431.1.8.2019.11 z kontroli przeprowadzonej w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.
Ostatnia zmiana: Aktualizacja dokumentu
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 18-06-19 13:00
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem