Powiat Pleszewski

XIII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn.20 sierpnia 2020

Porządek obrad

Informacje Starosty o pracy Zarządu

Okresowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu  pracy

Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na obszarze Powiatu Pleszewskiego w 2019  roku:
Nadzór Wodny w Pleszewie,
Nadzór Wodny  w Jarocinie,
Nadzór Wodny w Krotoszynie,
Nadzór Wodny w Kaliszu,
Nadzór Wodny w Koninie

Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok https://bip.powiatpleszewski.pl/images/zarzad-powiatu/uchwaly_vi/2020/raport_o_stanie_powiatu_za_2019_rpdf.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok.

Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok,Projekty  uchwał Rady Powiatu w Pleszewie  w sprawie:
- udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania,
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
-udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie absolutorium za 2019 rok,
-zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok,
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
-udzielenia pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu”,
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”,
- zmiany Uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia  projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
-zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw  do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020,
-  zmiany załączników do Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki,
-zmiany Statutu Powiatu  Pleszewskiego.Ostatnia zmiana: Wprowadzenie nowych informacji do BIP
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 17-08-20 11:10
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem