Powiat Pleszewski

Wyniki z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2019 roku

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie
Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży 
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Marta Tambor, nr upoważnienia RP.057.9.2017
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Radosław Skrzypczak, nr upoważnienia RP.057.13.2017
 • Oddział Higieny Pracy Michał Langer, nr upoważnienia RP.057.68.2014
w zakresie:
 • kontroli stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz otoczenia;
 • kontroli zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz wyposażenia apteczki pierwszej pomocy;
 • kontroli przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1446 ze zm.);
 • oceny realizacji wymogów dotyczących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin na terenie zakładu oraz narażenia pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne.
Termin przeprowadzenia kontroli: 21.02.2019 r. 
Załącznik: 
 1. Protokół kontroli nr DN-HD.9020.16.2019


Jednostka nadzorowana: Powiatowa Komisja Lekarska w Pleszewie
Jednostka nadzorująca: Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu
 • Przewodniczący WKLek. w Poznaniu lek. Jan Andrzej Głowacki - spec. chirurgii ogólnej
 • Członek WKLek. w Poznaniu lek. Jerzy Olszanowski - specjalista chorób wewnętrznych
 • Sekretarz WKLek. w Poznaniu Marcin Radziej - starszy specjalista w Oddziale Spraw Obronnych WBiZK WUW w Poznaniu
w zakresie oceny:
 • pracy powiatowej komisji lekarskiej
 • warunków pracy powiatowej komisji lekarskiej w zakresie:
- dostosowania lokalu do wymogów i potrzeb badań lekarskich;
- wyposażenia lokalu w przedmioty niezbędne do pracy PKLek;
- współdziałania powiatowej komisji lekarskiej z wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast) w zakresie spraw wynikających dla tych organów z art. 32 ust. 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
- jakości i terminowości badań specjalistycznych lub psychologicznych wykonywanych przez podmioty, o których mowa w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy na potrzeby PKLek.

Termin przeprowadzonego nadzoru: 22.03.2019 r.
Załącznik: 
 1. Sprawozdanie Nr 6/2019 z przeprowadzonego nadzoru nad pracą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pleszewie


Jednostka kontrolowana: Ośrodek Wsparcia w Pleszewie
Jednostka  kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Monika Radecka, nr upoważnienia RP.057.29.2014
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Marta Tambor, nr upoważnienia RP.057.9.2017
w zakresie: 
 • kontroli stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz otoczenia;
 • kontroli wyposażenia apteczki pierwszej pomocy;
 • kontroli przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
Termin przeprowadzonej kontroli: 31.07.2019 r.
Załącznik: 
 1. Protokół kontroli Nr DN-HD.9020.60.2019

Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie
Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Lidia Sędziak, nr upoważnienia RP.057.10.2017
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Monika Radecka, nr upoważnienia RP.057.29.2014
w zakresie: 
 • kontroli stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz otoczenia;
 • kontroli przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1446 ze zm.);
 • kontroli wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
Termin przeprowadzenia kontroli: 05.08.2019 r.
Załącznik: 
 1. Protokół kontroli nr DN-HD.9020.62.2019


Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Pleszewie
Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Lidia Sędziak, nr upoważnienia RP.057.10.2017
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Monika Radecka, nr upoważnienia RP.057.29.2014
w zakresie:
 • kontroli stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz otoczenia;
 • kontroli przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1446 ze zm.);
 • kontroli wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
Termin przeprowadzenia kontroli: 05.08.2019 r. 
Załącznik: 
 1. Protokół kontroli Nr DN-HD.9020.63.2019


Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wielkopolskim
 • inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Krzysztof Klupś, nr upoważnienia 2620181200251
w zakresie:
 • prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
 • prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
 • wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.
Termin przeprowadzenia kontroli: 14 styczeń 2019 r. - 31 styczeń 2019 r. 
Załącznik: 
 1. Protokół kontroli 


Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Wielkopolski
 • starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu Ewa Herbich - kierująca zespołem kontrolnym;
 • starszy inspektor w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu Agnieszka Idziak;
 • starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu Tomasz Powroźnik
na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego
nr KN-II.0030.209.2019.1 z dnia 10 czerwca 2019 r.
w zakresie:
 • modernizacji ewidencji gruntów i budynków - prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz.2101, z późn. zm.);
 • procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

Termin przeprowadzenia kontroli: 13 i 19 czerwiec 2019 r. 
Załącznik: 
 1. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka kontrolowana: Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie
Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży 
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Marta Jackowiak, nr upoważnienia RP.057.1.2017
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Monika Radecka, nr upoważnienia RP.057.29.2014
w zakresie: 
 • kontroli stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz otoczenia w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego 2019/2020;
 • kontroli zapewnienia uczniom w szkole miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych;
 • kontroli warunków do prowadzenia zajęć w wychowania fizycznego;
 • kontroli zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz wyposażenia apteczki pierwszej pomocy;
 • kontroli przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
Termin przeprowadzenia kontroli: 27.08.2019 r. 
Załącznik:
 1. Protokół kontroli nr DN-HD.9020.68.2019Ostatnia zmiana: zamieszczenie protokołów z kontroli zewnętrznych
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 23-09-19 09:05
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Serwis BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie używa plików cookies (ciasteczka) oraz podobnych technologii celem prawidłowego świadczenia usług.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki użytkownika oznacza zgodę na zapisanie informacji na dysku. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje ustawienia. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem klauzuli informacyjnej dot. stosowania RODO tj zakresu i miejsca przechowywania danych pozyskanych za pomocą niniejszego serwisu i innych serwisów starostwa. Czytaj więcej…

Zrozumiałem