Statut Powiatu Pleszewskiego

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/18

RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego
Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 955 ze zm.)
Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Statut Powiatu Pleszewskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.
§ 3.
Traci moc uchwała nr XXIII/184/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.


Treść Dokumentu Uchwały nr. NR XXXVIII/297/18 do pobrania

1. Zmiany do statutu

2. Zmiany do statutu

3. Zmiany do statutu

Ostatnia zmiana: Robert Czajczyński
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 05-12-18 15:29
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.