Edukacja prawna


Edukacja prawna
obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania te w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” we współpracy z Powiatem Pleszewskim przygotowało w ramach realizacji ustawowego obowiązku z zakresu edukacji prawnej informatory.


Ostatnia zmiana: aktualizacja zakładki
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 21-10-20 12:56
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.