Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu pleszewskiego

Od stycznia 2016r. istnieje w Polsce powszechny system nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. To efekt wejścia w życie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Powiecie Pleszewskim funkcjonują 3 punkty doradztwa prawnego, ale ich dyżury są rotacyjnie organizowane w sześciu miejscach: Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach.

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r. Ustawa umożliwiła utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych, osób młodych do 26. lat, seniorów powyżej 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program jest finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielają - na podstawie umów z powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W całym kraju utworzono ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy):
·  młodzież do 26. roku życia,
·  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
·  seniorzy po ukończeniu 65 lat,
·  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·  kombatanci,
·  weterani,
·  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):
·   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
·   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
·   pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
·   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
·  prawa pracy,
·  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
·  prawa cywilnego,
·  prawa karnego,
·  prawa administracyjnego,
·  prawa ubezpieczeń społecznych,
·  prawa rodzinnego,
·  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie może obejmować (art. 3 ust. 2 ustawy) spraw podatkowych dla przedsiębiorców, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych w Powiecie Pleszewskim

Od początku 2016r. na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonują formalnie trzy punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które prowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pleszewskiego, Burmistrzów Pleszewa, Dobrzycy i Chocza oraz Wójtów Czermina, Gizałek i Gołuchowa punkty dyżurują na zmianę w sześciu miejscach, aby ułatwić kontakt z prawnikiem mieszkańcom poszczególnych gmin. I tak: w Starostwie Powiatowym w Pleszewie punkt prawny jest czynny przez 4 dni w tygodniu, w Gołuchowie przez 3 dni, a w pozostałych gminach po 2 dni w tygodniu. Punkty są czynne w miejscach i terminach wskazanych w planie dyżurów, każdorazowo przez 4 godziny dziennie tj. od 8.00 do 12.00.

PLAN DYŻURÓW
BEZPŁATNYCH PUNKTÓW PORAD PRAWNYCH
POWIAT PLESZEWSKI

Ważne!  Dyżurujący prawnicy nie mogą udzielać indywidualnych porad prawnych telefonicznie. Porady prawne udzielane są wyłącznie osobom uprawnionym po ich osobistym stawiennictwie w Punkcie Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Wynika to m.in. z obowiązku weryfikacji osób zainteresowanych pod kątem ustawowych kryteriów uprawniających do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Podane telefony punktów służą jedynie celom organizacyjnym, takim jak: udzielenie ogólnej informacji na temat systemu bezpłatnej pomocy prawnej, sprawdzeniu planu dyżurów lub umówienia się z prawnikiem na wizytę. 

I PUNKT 
prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Wsparcie Informacja Rozwój"
ul. Batorego 8
56-200 Góra

PLESZEW - poniedziałek, środa, czwartek / 8.00 - 12.00; piątek / 8.00 - 13.00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Informacja tel. (062) 742-96-52, 742-96-45

CZERMIN – wtorek / 8.00 - 12.00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
63-304 Czermin 1
Informacja tel. (0-62) 741-60-31, 741-75-67, 741-73-23


II PUNKT


GIZAŁKI
– poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gizałkach
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
Informacja tel. (0-62) 741-15-17

CHOCZ - środa, czwartek / 8.00 - 12.00
Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6
63-313 Chocz
Informacja tel. (0-62) 741-53-29, 741-53-30, 741-53-19

CZERMIN – piątek / 8.00 - 12.00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
63-304 Czermin 1
Informacja tel. (0-62) 741-60-31, 741-75-67, 741-73-23

III PUNKT

DOBRZYCA - poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy
ul. Koźmińska 10
63-330 Dobrzyca
Informacja tel (0-62) 741-31-76

GOŁUCHÓW - środa, czwartek, piątek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
Informacja tel. (0-62) 761-70-17

 

 

PRAWNICY NA DYŻURACH
W PUNKTACH BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I PUNKT

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
- poniedziałek
Radca prawny Jolanta Doktór
- środa
Radca prawny Jolanta Doktór
- czwartek
Radca prawny Mateusz Biadała
- piątek
Adwokat Paweł Hryń

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1
- wtorek
Radca prawny Mateusz Biadała


II PUNKT

Urząd Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska, 63-308 Gizałki
- poniedziałek
Radca prawny Marcin Rajman
- wtorek
Radca prawny Łukasz Jaroszewski

Zespół Szkół w Choczu, ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz
- środa
Radca prawny Mateusz Biadała
- czwartek
Radca prawny Ireneusz Błaszkiewicz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1
- piątek
Radca prawny Michalina Baczyńska - Stefaniak


III PUNKT

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
- poniedziałek i wtorek dyżurować będą na zmianę co czwarty tydzień :
Adwokat Julia Hęćka Sroka
Adwokat Alina Tarnawska
Adwokat Jakub Michalski
Adwokat Piotr Majewski

Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
- środa, czwartek i piątek adwokaci według podanego niżej harmonogramu

Lp

Dyżury tygodniowe (środa, czwartek, piątek)

Imię i nazwisko dyżurującego

1

04.01, 05.01

Marcin Sysiak

2

11.01.,12.01.,13.01

Maciej Pawłowski

3

18.01.,19.01.,20.01

Alina Tarnawska

4

25.01.,26.01.,27.01

Marcin Sysiak

5

01.02.,02.02.,03.02

Julia Hęćka  Sroka

6

08.02.,09.02.,10.02

Jakub Michalski

7

15.02.,16.02.,17.02

Marcin Sysiak

8

22.02.,23.02.,24.02

Maciej Pawłowski

9

01.03.,02.03.,03.03

Alina Tarnawska

10

08.03.,09.03.,10.03

Marcin Sysiak

11

15.03.,16.03.,17.03

Julia Hęćka Sroka

12

22.03.,23.03.,24.03

Jakub Michalski

13

29.03.,30.03.,31.03

Marcin Sysiak

14

05.04.,06.04.,07.04

Maciej Pawłowski

15

12.04.,13.04.,14.04

Alina Tarnawska

16

19.04.,20.04.,21.04

Marcin Sysiak

17

26.04.,27.04.,28.04

Julia Hęćka Sroka

18

04.05.,05.05

Jakub Michalski

19

10.05.,11.05.,12.05

Marcin Sysiak

20

17.05.,18.05.,19.05

Maciej Pawłowski

21

24.05.,25.05.,26.05

Alina Tarnawska

22

31.05.,01.06.,02.06

Marcin Sysiak

23

07.06.,08.06.,09.06

Julia Hęćka Sroka

24

14.06.,16.06

Jakub Michalski

25

21.06.,22.06.,23.06

Marcin Sysiak

26

28.06.,29.06.,30.06

Maciej Pawłowski

27

05.07.,06.07.,07.07

Alina Tarnawska

28

12.07.,13.07.,14.07

Marcin Sysiak

29

19.07.,20.07.,21.07

Julia Hęćka Sroka

30

26.07.,27.07.,28.07

Jakub Michalski

31

02.08.,03.08.,04.08

Marcin Sysiak

32

09.08.,10.08.,11.08

Maciej Pawłowski

33

16.08.,17.08.,18.08

Alina Tarnawska

34

23.08.,24.08.,25.08

Marcin Sysiak

35

30.08.,31.08.,01.09

Julia Hęćka Sroka

36

06.09.,07.09.,08.09

Jakub Michalski

37

13.09.,14.09.,15.09

Marcin Sysiak

38

20.09.,21.09.,22.09

Maciej Pawłowski

39

27.09.,28.09.,29.09

Alina Tarnawska

40

04.10.,05.10.,06.10

Marcin Sysiak

41

11.10.,12.10.,13.10

Julia Hęćka Sroka

42

18.10.,19.10.,20.10

Jakub Michalski

43

25.10.,26.10.,27.10

Marcin Sysiak

44

02.11.,03.11

Maciej Pawłowski

45

08.11.,09.11.,10.11

Alina Tarnawska

46

15.11.,16.11.,17.11

Marcin Sysiak

47

22.11.,23.11.,24.11

Julia Hęćka Sroka

48

29.11.,30.11.,01.12

Jakub Michalski

49

06.12.,07.12.,08.12

Marcin Sysiak

50

13.12.,14.12.,15.12

Maciej Pawłowski

51

20.12.,21.12.,22.12

Alina Tarnawska

52

27.12.,28.12.,29.12

Marcin Sysiak